Czwarta władza słabnie lub jest zarzynana

Czwarta władza słabnie lub jest zarzynana. Wszystkich nas nie uciszycie.
polecamy

W czasach „dobrej zmiany” nie mają łatwo – media, te zależne od pieniędzy, od rządzących i od odbiorców. Czasem te trzy kryteria są łączne, a czasem – bywa tak w mediach obywatelskich – że nie występują razem. Jak się mają media w państwie PiS?

Narzędzia propagandy

Organizacja Reporterzy bez Granic opublikowała w kwietniu 2017 r. coroczny raport dotyczący stanu wolności mediów na świecie, z którego wynika, że w Polsce zagrożona jest wolność mediów i pluralizm. Przyczyn jest wiele, ale przede wszystkim to przeforsowanie przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 r. ustawy medialnej, dającej rządowi bezpośrednią kontrolę nad publicznymi nadawcami. Spowodowało to zwolnienia z pracy wielu dziennikarzy, a media publiczne zostały przekształcone w narzędzie propagandowe.

Reporterzy bez Granic zwrócili też uwagę, że rząd starał się osłabić finansowo kilku niezależnych wydawców, m.in. „Gazety Wyborczej”, „Polityki” i „Newsweeka Polska”. W grudniu 2016 r. próbował również ograniczyć dostęp dziennikarzy do Sejmu, co spowodowało masowe protesty obywateli.

Niepokoją zapowiedzi repolonizacji i dekoncentracji mediów oraz wszczęta w styczniu 2016 r. przez Komisję Europejską procedura praworządności w stosunku do Polski. W odpowiedzi na poważne naruszenie zasady wolności i pluralizmu mediów, w październiku 2016 r. Organizacja wystosowała do Komisji Europejskiej wezwanie do nałożenia na Polskę sankcji, także finansowych. Nasz kraj spadł w rankingu wolności mediów z 47 miejsca, jakie zajmował w 2016 r. na 54.

Gwarancje wolności

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje wolność prasy i innych środków społecznego przekazu (art. 14). Dzięki tej zasadzie oraz możliwości wyrażania poglądów i pozyskiwania informacji przez każdego z nas (art. 54), a także swobodnego uzyskiwania informacji o działaniach organów władzy publicznej i samorządowej (art. 61), realizowana jest zasada zwierzchnictwa Narodu, a każdy obywatel ma zapewniony udział w realizacji władzy państwowej.

Skoro informacja ma wpływ na zachowanie społeczeństwa, ważne jest, aby była przekazywana w sposób nie zniekształcający rzeczywistości. Władze publiczne muszą stwarzać warunki umożliwiające zakładanie i działanie mediów prywatnych, z jednoczesnym realizowaniem zakazu upaństwowienia mediów Dziennikarze muszą mieć zagwarantowane prawo do zachowania tajemnicy zawodowej oraz do swobodnego pozyskiwania i rozpowszechniania informacji publicznej. Nie mogą być poddawani żadnym naciskom, w szczególności ze strony władzy państwowej, o której działaniach informują obywateli i wyrażają opinię. (…)

Dekoncentracja wolności słowa

W Polsce zakazana jest kontrola publikacji przed ich ukazaniem się (cenzura prewencyjna) oraz koncesjonowanie prasy. Ustawa może wprowadzić jedynie obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej. Takie gwarancje daje Konstytucja, której jeszcze partia rządząca nie jest w stanie zmienić. Niepokojące są jednak słowa posłanki PiS, wypowiedziane do jednego z dziennikarzy: „W pewnych etapach, w pewnym tempie wprowadza się po prostu reformy, a po wakacjach weźmiemy się za Was!”.

PiS od początku rządów mówi o repolonizacji mediów i przygotowuje ustawę o ich dekoncentracji. W kwietniu 2017 r. „Rzeczpospolita” opublikowała „Listę polskich marek”. Patrząc na to zestawienie widzimy, że np. „Gazeta Wyborcza”, „Do Rzeczy”, TVP, Polsat, Polskie Radio, Radio Maryja, Eska to marki polskie, zaś zagraniczne, które prawdopodobnie będą podlegały procesowi dekoncentracji, to m.in. „Newsweek” TVN, RMF FM, Radio Zet.

Pewne uzasadnienie działań PiS może dawać dokument przygotowany jeszcze w 2015 r. Przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji pt.: “Regulacje dotyczące koncentracji własności na rynku mediów w wybranych krajach”. Według tego opracowania, zapis Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004/WE z 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw pozwala państwom członkowskim na zastosowanie w sektorze mediów dodatkowych mechanizmów kontrolnych mających na celu ochronę pluralizmu.

NA NASZYM FANPEJDŻU ZNAJDZIESZ 
WIĘCEJ CIEKAWYCH MATERIAŁÓW. 
https://www.facebook.com/skwerwolnosci/

 

Regulacje już istnieją

Unijne prawo zakazuje dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Zapewnia wszystkim podmiotom takie samo traktowanie w każdym państwie członkowskim, jak obywatelom tego kraju. Rynek wewnątrzwspólnotowy to także swoboda przenoszenia wartości majątkowych do innego państwa członkowskiego. Wyjątki są dopuszczalne, ale musi za tym przemawiać ważny interes społeczny, który PiS powinien uzasadnić przy planowanym wprowadzeniu nakazu wyprzedania przez zagraniczne firmy posiadanych udziałów w spółkach znajdujących się na terenie naszego kraju.

Nie można zapominać o obowiązującej w Polsce ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, której podlegają także przedsiębiorstwa medialne. Rozwiązania w niej zawarte zapewniają kontrolę koncentracji przedsiębiorstw sprawowaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli zostaną stwierdzone działania prowadzące do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku, w szczególności przez uzyskanie lub umocnienie pozycji dominującej danego podmiotu, uruchamiane są stosowne działania. Tworzenie kolejnej ustawy w tym obszarze wydaje się zbędne.

Jaki jest więc cel planowanej dekoncentracji i czy może być groźna? Wyobraźmy sobie, że wydawca będzie musiał ograniczyć kapitał zagraniczny do 15 lub 30 proc. Podmiot zainteresowany zakupem udziałów lub akcji będzie powiązany z partią rządzącą, która będzie wpływała na decyzje biznesowe spółki. Poprzez zmianę struktury właścicielskiej może nastąpić całkowita etatyzacja środków masowego przekazu.

Wydaje się, że tak pomyślana dekoncentracja jest elementem procesu budowania przez PiS nowego, posłusznego społeczeństwa. Do tego potrzebne są media, które będą przekazywały informacje i oceny zgodne z linią partii rządzącej.

Ewa Krawczyk-Dębiec

Tekst został opublikowany w „Nasze Czasopismo”  – zachęcamy do odwiedzenia profilu gazety https://www.facebook.com/CZAS0PISMO/.

Wszystkie zdjęcia autorstwa Moniki Ruchały pochodzą z manifestacji „Wolne Media, Solidarni z obrońcami demokracji” – Warszawa, sejm, 16 grudnia 2016.

„Nasze Czasopismo”, a także inne media obywatelskie w tym „Dekoder”, WlodekCiejkaTV, Wolne-media.pl, Video-KOD i oczywiście SKWER WOLNOŚCI będą prezentowały się podczas Krajowego Kongresu Opozycji Ulicznej 9 września w Łodzi. Zaproponujemy dyskusję o zagrożeniach ze strony rządu dotyczących wolności słowa i przekazu. Ale przede wszystkim członkowie zespołów redakcyjnych będą chcieli spotkać się ze swoimi odbiorcami, namówić do współpracy czy dowiedzieć się o ciekawych działaniach. Więcej informacji – https://www.kord.org.pl/

 

Polub nas na Facebooku